Hasselaar Architecten besteedt veel aandacht aan de kennismaking. Een goede relatie tussen opdrachtgever en architect is het fundament van een geslaagd project. Bouwen is nu eenmaal een ingewikkeld en intensief traject dat met zorgvuldigheid moet worden doorlopen. Eenduidige en correcte aansturing van opdrachtgever(s) en architect naar de uitvoerende partijen is hierbij van groot belang.

Een eerste kennismaking met Hasselaar Architecten is vrijblijvend voor beide partijen. Leggen we met de kennismaking de basis voor een duurzame relatie? Dan stellen we samen het programma van eisen op en denken creatief én zorgvuldig mee over het project.

Na het samenstellen van een programma van eisen, volgt het beoordelen van de haalbaarheid hiervan. We onderzoeken daarbij of de randvoorwaarden van de context (de locatie) beperkingen opleveren om de wensen van de opdrachtgevers te realiseren.

Tijdens een haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken naar:

 • de locatie en eventuele bestaande bebouwing;
 • waardevolle of beschermde beplanting;
 • voorwaarden en/of beperkingen uit het bestemmingsplan;
 • de eisen in een mogelijk aanwezig beeldkwaliteitsplan;

Aansluitend vat Hasselaar Architecten samen wat de mogelijkheden zijn.  Met een eerste ontwerpschets (Voorlopig Ontwerp) onderzoeken we of het programma van eisen van de opdrachtgevers realiseerbaar is op de locatie. 

Met een voorlopig ontwerp worden de eerste resultaten gepresenteerd.
Het voornaamste doel van deze tekeningen is:

 • de opdrachtgever tonen of het programma van eisen in het ontwerp past;
 • welke programmatische en esthetische keuzes zijn gemaakt;
 • het inzichtelijk maken van de relatie tussen de verschillende functies en ruimten;
 • een eerste aanzet geven hoe het project er uit kan gaan zien;

De te presenteren resultaten komen voort uit het haalbaarheidsonderzoek en het vertalen van het programma van eisen naar een eerste ruimtelijk en esthetisch model. Het niveau van uitwerking is afhankelijk van de grootte van de opdracht.

Een voorlopig ontwerp kan bestaan uit de volgende producten:

 • analyse van de locatie;
 • plattegronden, gevels en doorsneden (schets of computertekening);
 • referentiebeelden van materialen en soortgelijke projecten;
 • tekeningen in perspectief;
 • een maquette;
 • realistische impressies vanuit een 3d model;

Nadat het voorlopig ontwerp uitvoerig is besproken met de opdrachtgever is de volgende stap het plan uitwerken tot een definitief ontwerp. In het definitief ontwerp worden de volgenze zaken vast gelegd:

 • indelingen van plattegronden en de raliets tussen de ruimten;
 • posities van de kozijnen;
 • posities van het sanitair en de keuken;
 • materialisatie van de estetische materialen;

Tevens dient het defnitief ontwerp om het plan te toetsen aan de diverse eisen van het bouwbesluit. Regelmatig gebeurt het ook dat het DO wordt gebruikt om een eerste begroting te maken van de bouwkosten. Dit kan door middel van een elementenraming of de kosten kunnen door derden worden uitgevoerd zoals een door een aannemer of een calculator. Dit is dan nog geen aanbesteding, aangezien daarvoor meer informatie nodig is om een juiste vergelijking tussen de prijzen van de diverse aannemers te kunnen maken.

Het is mogelijk dat een omgevingsvergunning vereist is vanwege het type project of de afmetingen ervan. Vaak is dan ook een positief advies van de welstandscommissie nodig.

Elke Gemeente heeft een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit die de vergunningsplichtige bouwplannen toetst aan de eisen van welstand. Deze eisen staan vaak vastgelegd in de Welstandsnota waarin richtlijnen staan omtrent:

 • de plaatsing;
 • de vorm;
 • de verhoudingen (maatvoering);
 • het materiaalgebruik;
 • de kleur van het bouwproject en zijn elementen.

Het advies van een dergelijke commissie is niet bindend, maar de gemeente volgt het advies in de meeste gevallen wel op. Bij een negatief advies zal dan ook geen vergunningsaanvraag in behandeling worden genomen. Een uitzondering hierop zijn de vergunningsvrije projecten.